электронная версия
ISSN 1829-5351
Республика Казахстан

Образование не имеет точки насыщения


Самообразование

   

в текущем номере...


Қолданылған әдебиет көздеріне шолу

№7 (198) сентябрь 2020г.

СЫДЫҚЖАНОВА Ф.У., Алматы қ., ҚР Ұлттық кітапханасы Ақпараттық ресурстар қызметі жетекшісі,
ӨКПЕБАЕВА Л.Н., Ақпараттық ресурстар қызметі топ жетекшісі

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі зерттелген жұмыстың деректанулық көзін айқындап, автордың әдебиеттерді талдап және жинақтап істелген жұмысын көрсетеді, басқа жиналым- дардан қандай мәлімет алғанын саралап, кейбір ережелер мен қорытындыларды құжаттайды.

Библиографиялық тізімдерде пайдаланылған деректердің библиографиялық жазбала- ры болады және анықталған жұмыстың соңына орналастырылады. « Әдебиеттер тізімі», «Пайдаланылған әдебиеттер тізімі», «Библиография» атаулары қолданылады.

Зерттеу жұмысын әзірлеу барысында (мақалалар, монографиялар, диссертациялар және т.б.) қажетті дерек көздерді қолдану үшін түсіну мақсатында анықтап талдау жасау керек. Қолданылған әдебиеттер тізімі зерттеу мақсаттарына сәйкес келуі және зерттеуді болжамдап анықтау үшін аналитикалық негізді сыни талдаудың нәтижелерін ұсынуы керек.

Автор плагиатқа жол бермей, этикалық және моральдық принциптерді сақтауға міндетті. Әдебиеттерді талдай отырып, автор өз басылымдарын қолданып, оларға сілтеме жасай алады.

Әдебиеттер тізімі – библиографиялық қызмет тәжірбиесінде іс жүзінде белгілі дәрежеде анықтамалық-библиографиялық, ғылыми ақпараттық, фактографиялық, құжаттық деректі маңызы бар библиографиялық жазба ретінде бағалы мәлімет ұсынады.

Сіздердерге әдебиеттер тізімінің бірнеше мысалдарын ұсынамыз.

Бір авторлық кітапқа сипаттама:
Беркінбай О. Аң және құс аурулары: оқулық / О. Беркінбай. – Алматы: Альманах, 2018. – 482 б. Әбсадықұлы, Сәулембай.
Ой түбінде жатқан сөз / С. Әбсадықұлы. – Тараз: Формат-Принт, 2019. – 260 б.

Екі авторлық кітапқа сипаттама:
Бұзауова Т.М. Металл кескіш құралдар және өндіру технологиясы / Т.М. Бузауова, А.Ш. Жүнісова. – Қарағанды, 2019. – 164 б.

Үш авторлық кітапқа сипаттама:
Ахметжанова Г.Б. Әбілқайыр хан және орыс әкімшілігі (1730-1752 жылдар): оқу-әдістемелік құрал / Г.Б. Ахметжанова, С.З. Мәлікова, З.С. Тайшыбай. – Петропавл, 2019. – 200 б.

...төрт және одан көп авторлар:
Органикалық қосылыстар құрылымының физика-химиялық қасиеттерін зерттеу әдістері: оқу құралы / С.Д. Фазылов, А.Т. Такибаева, Р.Е. Бакирова [ж.б.]; Қарағанды мемл. техн. ун-ті. – Қарағанды, 2019. – 133 б.

...тақырыппен берілген:
Абыз Ата / «Саржайлау» қоғамдық қоры; құраст. Г. Нұрбаева. – Алматы: Дәуір, 2016. – 520 б.

IV Халықаралық Фараби оқулары = IV Международные Фарабиевские чтения = IV International Farabi readings : студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғыл. конф. материалдары, (Алматы, Қазақстан, 2017 жыл, 14-21 сәуір) / әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Экономика және Бизнес жоғары мектебі; редалқа:
А.К. Кожахметова. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 354 б.

Менің ғылымдағы өмірім. Қазақстанның ғылыми мектептері. Геология / Абай атын. ҚазҰП ун-ті; «Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу орталығы. – Алматы: Балауса, 2019. – 504 б.

Көп томдық басылымдар:
Бабалар сөзі: жүз томдық. 86-том: Тарихи аңыздар (XVII-XVIII ғасырлар). – Астана: Фолиант, 2012. – 448 б.

Әдеби жәдігерлер: жиырма томдық. 10-том: Махмұт әл-Кердери. Жұмақтардың ашық жолы / М.О. Әуезов атын. Әдебиет және Өнер ин-ты; құраст. Т. Қыдыр. – Астана: «Таймас» баспа үйі, 2010. – 488 б.

Дыбыстық жазба және бейнежазба:
Өмір [Бейнежазба]: ән / Ә. Тауасаров,К. Дүйсекеев; орынд. Н. Есқалиева, эстрадно-симфониялық орк., дирижері К. Дүйсекеев. // Көңіл күй: Кеңес Дүйсекеевтің әндері. – Ташкент: Мелодия, 1989. – 2 б., 9 ән. – Күйтабақ.

Стандарттар:

ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – Введ.01.01.99. – Москва: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1998. – III, 7 с.

Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / сост.: Т.В. Захарчук, О.М. Зусьман. – Санкт-Петербург: Профессия, 2006. – 547 с.

Авторефераттар мен дисертациялар:

Авсыдыкова, Құралай Адылжанқызы. Техникалық ЖОО студенттерінің кәсіби мотивациясына социологиялық талдау: социол. ғыл. канд. ... автореф./Қ.А. Авсыдыкова; әл-Фараби атын. Қазақ ұлттық ун-ті; ғыл. жет. К.У. Биекенов – Астана, 2010. – 27 б.

Абдрахманова, Зинат Батырхановна. Еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар арасында әлеуметтік-экономикалық дағдарыс жағдайындағы өндірістен тыс жарақаттылықтың таралу заңдылықтары мен оның алдын алу шараларын жетілдірудің ғылыми негіздері (ОҚО мысалында): филос. ғыл. докт. ... дис. (PhD) / З.Б. Абдрахманова. – Түркістан, 2018. – 136 б.

Басылымдардың құрамдас бөлігінің сипаттамасы:

Мерзімді басылымдардағы мақалаларды сипаттау кезінде мақаланың авторы, оның атауы көрсетіледі, содан кейін екі қисық сызықтан кейін ол жарияланған журнал, газет атауы, мақала орналастырылған жылы, нөмірі, беті көрсетіледі.

Мысалы:

Акпамбетова, К.М. Қарағанды облысының қазіргі географиялық жағдайы / К.М. Акпамбетова, А.Я. Букпина // География в школах и вузах Казахстана. – 2019.– № 6.– 6-8 б.

Абдрахманов, Сауытбек. Ұлттық жаңғырудың негізі – тілдік жаңғыру / С. Абдрахманов // Қазақ әдебиеті. – 2020.– 21 ақпан (№ 8).– 19 б.

Абдимомынов, Е. Қазақ ауыз әдебиетін дамытушы тұлғалар (М. Әуезов зерттеуінде) / Е. Абдимомынов, Б. Бөрі // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2020.– № 1.– 5-13 б.

Абдуразова, П.А. Химиядан сыни ойлауды жетілдіру стратегиялары / П.А. Абдуразова, Т.А. Қайырбекова, Е.Б. Райымбеков // Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы = Вестник Казахского государственного женского педагогического университета. – 2019.– № 4.– 44-49 б.

Логистикадағы контроллингтің маңызы / М.Б. Тышканбаева, К.С. Чакеева, М.Ж. Конырбеков [ж.б.] // Тұран университетінің хабаршысы = Вестник университета Туран. – 2019.– № 4.– 78-83 б.

«Абай – дана, Абай – дара қазақта» // Қазақ әдебиеті. – 2020. – 28 ақпан (№ 9). – 23 б. Айталы, Амангелді.

Бір қадам артқа, екі қадам алға... немесе біздің айнымас мұратымыз – әділдік пен келісім / А. Айталы // ANA TILI (Ана тілі). – 2020.– 5-11 наурыз (№ 9). – 1,4 б.

Айтжанбайқызы, Гүлбаршын.

Зергерлік нарыққа зер салсақ / Г. Айтжанбайқызы // Egemen Qazaqstan (Егемен Қазақстан). – 2020. – 3 наурыз (№ 43). – 1,5 б.

Ресми құжаттарды рәсімдеу:

Қазақстан Республикасында тексерулерге және профилақтикалық бақылау мен қадағалауды барып жүргізуге мораторий енгізу туралы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары: 2019 ж. 26 желтоқсан № 229 // Egemen Qazaqstan (Еге- мен Қазақстан). – 2019. – 27 желтоқсан (№ 247). – 1 б.

«Екібастұз қаласы әкімдігі білім бөлімінің жалпы білім беретін Шідерті негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта құру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы: 2019 ж. 29 қараша № 893 // Egemen Qazaqstan (Егемен Қазақстан). – 2019. – 5 желтоқсан (№ 235). – 14 б.

Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының Заңы: 2019 ж.

27 желтоқсан № 293-VI ҚРЗ // Egemen Qazaqstan (Егемен Қазақстан). – 2019. – 31 желтоқсан (№ 250). – 1,19-20 б.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім): 1999 ж.

1 шілде N 409-1 ҚРЗ // ҚР Парламентінің жаршысы. – 1999. – № 16/17.– 3-294 б.

Кітаптың құрамдас бөлігін сипаттау кезінде мақаланың авторы, мақаланың атауы көрсетіледі, содан кейін мақалалар жарияланған кітаптың авторы мен атауы, кітаптар мен осы мақала орналастырылған беттердің шығу деректері көрсетіледі.

Мысалы:

Абдраев, М. Әбіш Кекілбаев көсемсөзінің тарихи-психологиялық көркемдігі / М. Абдраев // Әбіш Кекілбаев - замананың заңғар тұлғасы = Абиш Кекильбаев -выдающаяся личность эпохи: халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары (26 қазан 2019 ж.). – Алматы, 2019. – 95–106 б.

Ахметкалиева, Сауле. БҰҰ тұрақты даму мақсаттары: әлемді өзгерту / С. Ахметкалиева // Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и политические перспективы Евразии. – Алматы, 2018. – 103-106 б.

Электронды ресурстар

Бегайдарова, Р.Н. Ұйымдастыру теориясы [Электрондық қор]: оқу құралы/ Р.Н. Бегайдарова. – Астана: Book PIus, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Тілендиев, Нұрғиса. Атадан мұра. «Отырар сазы» оркестрі [Электрондық қор]: CD-аудио / Н. Тілендиев; әні: Н. Тілендиев, Т. Атабайұлы; орынд.: Т. Карақожаева, Қ. Тасбергенов, Н. Тілендиев; Қаз. мемл. акад. фольклорлы-этнограф. «Отырыр сазы» орк. – [Б. ж. к.]: Мәликәһ, 2003. – :1 CD-аудио

Шамуратова, Н. Проблемы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан / Н. Шамуратова, А. Жанбозова // Общество и экономика. – 2014.– № 2.– С. 111-117
URL:http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/41267268

Сагикызы, А. Первый форум философов Казахстана / А. Сагикызы //Вопросы философии. – 2014.– № 5.– C. 184-185
URL:http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/41448435

Библиографиялық сілтемелерді рәсімдеу.

Мысалы:

Кітаптар:

1. XVIII-XIX ғғ. қазақ ақындарының шығармалары. – Ал- маты, 1962.– 258 б.

2. Әубәкір Кердары. Қазағым. – Алматы, 1994.– 9,30, 43 б.

Мақалалар:

Войскунский А.Е. Интернет метафорлары // Философия мәселелері.– 2001.– № 11.- 65-79 б.

Қайталама библиографиялық сілтеме-сілтемелерді келтіргенде

Бастапқы сілтеме – библиографиялық мәліметтер аталған құжатта бірінші болып беріледі:
қайталама сілтемелер – бұрын көрсетілген библиографиялық мәліметтер қысқартылған түрде қайталанылады.

Қайталама сілтеме – келесі ретпен рет-ретімен беріледі.

Мысалы:

1. Меңдібай Ә.Қ. Әйімбет ишан. – Нөкіс, 1995.– 20 б.

2. Сол жерде. 5 б.

3. Қайта сол жерде.

«Сол жерде» немесе «Қайта сол жерде» бастапқы және қайталанған сілтемелерде көрсетіледі.

Электронды құжаттарға библиографиялық сілтеме.

Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура средневе- ковья и Ренессанса. – 2-е изд. – Москва: Худож.лит., 1990.– С.543 [Электронный ресурс]. URL: http: //www.philosophy.ru/library/ bahtin/rable.html#_ftn1

Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена бога: сборник. – Москва: Республика, 1992.– 510 с. [Электронный ресурс].
URL: http ://literature.gothic.ru/articlrs/nightmare.htm
URL: http ://www.regnum.ru/allnews/166645.html


Самообразование

 

 

Наши друзья

 


Журнал выходит 1 раз в месяц и распространяется по подписке в школах, лицеях и гимназиях
 
 
Копирование материалов
без ссылки на сайт
запрещено
 
Погодный информер
YoWindow.com yr.no